Voorwaarden

Deelnemers aan DDWV nemen deel aan een beperkt gedeelte van de verenigingsactiviteiten van de GeZC. Door zich te registreren voor DDWV, gaat u akkoord met artikel 3 en 4 van het huishoudelijk regelement van de GeZC:

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de verenigingsactiviteiten geschiedt geheel voor eigen risico; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Door akkoord te gaan met de verklaring, zoals verderop in dit reglement aangegeven, doet elk persoon volledig afstand van elke vordering jegens de vereniging en haar bestuur.

Voor minderjarige personen doen ouders of voogden afstand van elke vordering door medeondertekening van bedoelde verklaring; zij geven daarmee tevens toestemming tot actieve deelname aan het vliegbedrijf door het minderjarige lid.

Artikel 4. Akkoord met Statuten, Huishoudelijk Reglement, Organisatie Reglement, Veldreglement Terlet, en Naderingsprocedure.

Door akkoord te gaan met deze verklaring bevestigt u kennis te hebben genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het ORG, het Veldreglement van Terlet, de naderingsprocedure en verdere uitwerking daarvan. Verder geeft u hiermee aan akkoord te gaan met de daarin vervatte artikelen en met het naleven daarvan.

Zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud en de strekking van de statuten en de strekking van het huishoudelijk reglement van de Gelderse Zweefvliegclub en belooft zich in overeenstemming daarmede te zullen gedragen en zich aan de bepaling te zullen onderwerpen

  Naderingsprocedure DDWV GeZC

  Statuten GeZC

  Huishoudelijk reglement GeZC

  Organisatiereglement GeZC

  Veldreglement Terlet

Het gedoogd vliegen zonder DDI stelt extra verantwoordelijkheden aan de vliegers. Zij dienen zich te onthouden van gedragingen die kunnen worden opgevat als ongewenst of gevaarlijk gedrag. Bij incidenten zal de “Gelderse kleine commissie” zich hierover uitspreken en kan afhankelijk van de ernst voor beperkte tijd dan wel permanent het deelnemen aan het DDWV worden ontzegd. NB: Men dient standaard een normaal circuit te vliegen. Het maken van een wedstrijd finish (zoomer) is nadrukkelijk verboden.


> Ga terug naar de DDWV Startplaats