Voor minderjarige leden doen ouders of voogden afstand van elke vordering door medeondertekening van de bedoelde verklaring; zij geven daarmede toestemming tot actieve deelname aan het vliegbedrijf door het minderjarige lid.

Akkoord met Organisatie Reglement, Veldreglement Terlet en Naderingsprocedure.
Door akkoord te gaan met deze verklaring bevestigt u kennis te hebben genomen van de Operations Manuals en de daarop gebaseerde uitwerkingen, het Veldreglement van Terlet, de naderingsprocedure en verdere uitwerking daarvan. Verder geeft u hiermee aan akkoord te gaan met de daarin vervatte artikelen en met het naleven daarvan.

Zij/hij verklaart kennis genomen te hebben op de inhoud van het Huishoudelijk reglement van de Gelderse Zweefvliegclub en belooft zich in overeenstemming daarmede te zullen gedragen en zich aan de bepaling te zullen onderwerpen.

Naderingsprocedure DDWV GeZC

Huishoudelijk reglement GeZC

Veldreglement Terlet

Het gedoogd vliegen zonder DDI stelt extra verantwoordelijkheden aan de vliegers. Zij dienen zich te onthouden van gedragingen die kunnen worden opgevat als ongewenst of gevaarlijk gedrag. Bij incidenten zal het Gelderse bestuur zich hierover uitspreken en kan afhankelijk van de ernst voor beperkte tijd dan wel permanent het deelnemen aan het DDWV worden ontzegd. NB: Men dient standaard een normaal circuit te vliegen.

Het maken van een wedstrijd finish (zoomer) is nadrukkelijk verboden.


> Ga terug naar de DDWV Startplaats